Cesta dvou trojúhelníků od A-Ž

Aktivní duchovní cesta, neboli cesta dvou trojúhelníků je cesta vedoucí skrze nalezení vlastního nitra (hlubokého vědomí vnitřní bytosti) a pokračující rozšiřováním vědomí ve směru „JSEM-VŠÍM“.

Abychom mohli najít cestu zpět do Jednoty, musíme pochopit, jak vzniklo vše co jest (tvůrčí dílo – Život). Tedy, že z Podstaty se oddělily dvě a dvě prasíly – (IE) dostředivost-odstředivost a (UA) chlad-žár. Ty se následně dále oddělily a vznikla tak tvůrčí čtveřice živlů – dostředivost(E), odstředivost(I), chlad (U), žár(A). Z těchto praživlů je složena jak hmota tak i duch, tedy vše co jest.

Cesta nazpět vede složením praživlům a jejich duality (tedy na dva a dva) a následně k plnému spojení všeho vždy a všude (IE – O – UA). 

Aktivní duchovní cesta – prvotní změna

Nelze nalít čisté vody do špinavé nádoby a tak adept duchovní cesty napřed musí očistit své návyky, zvyky a (myšlenkové) deformace. Žijeme v době, kdy jsme již od dětství vychováváni k oddělenosti. Ničíme život, pojídáme bratry (zvířata) a domníváme se, že jedinou cestou je boj a být lepším než druzí. Snažíme se jak šílení nadřazovat se nad druhé, hromadit hmotné statky a používáme především rozum, který nás však uvězňuje ve vnějším světě. 

Téměř vše co nás tak denně potkává vede k oddělování a ztrátě vnitřního vědomí – duchovního srdce. Mnozí tak unikají k drogám (alkoholu, kouření a dalším chemikáliím), které však zavádějí naše vědomí do ještě větších hlubin závislostí a svazují nás tak na mnohé další životy. V duchovním světě nikdy nejsme sami a jsou zde jak síly kladné, tak i záporné (nerovnovážné). Tak jak sami žijeme, to nás pak potkává a může nás ovlivňovat. Pokud by se adept neočistil a nesrovnal své nerovnováhy, v dalších duchovních praktikách a růstu by se vše jen prohlubovalo a vedlo by k hlubší nerovnováze a duchovnímu pádu.

Adept se tedy musí napřed očistit, ztratit vazby a mnohé myšlenkové programy, které byly naprogramovány společností, rodinou, okolím či minulými inkarnacemi. Musí se vymanit z vlastního stínu iluzí a slepé víry. Vše je zákonité, vše musí být logické. Víra je málo, člověk musí vědět (plně si zdůvodnit životní zákonitosti). Své poznání adept musí naplnit i svým bytím dle osudových možností a potřeb dané celkové osudovosti.

První krůčky – hluboká očista

Vyjít je vždy nejtěžší. Mnohé se nás snaží zadržet, stáhnout a nepustit ke světlu. Musíme se tak potýkat nejen se svými propady a neznalostí, ale i s okolím, které je naším zrcadlem a mnohdy se nás snaží zadržet v nevědomosti a závislostech. Začátek je tak vždy nejtěžší, adept je stále dokola zkoušen a opakují se mu mnohé události tak dlouho, dokud jimi neprojde a nenajde životní rovnováhu.

Časem však zpevní a vnitřní hlas tak k němu může hovořit čistěji a „hlasitěji“. Adept se stává samostatným a není již tak ovlivňován svým okolím. Již pochopil, že cesta je jenom jedna – měnit sebe.

Přechod z vnějšího světa do vnitřního – první trojúhelník (JSEM)

Adept aktivní duchovní cesty tak pomalu objevuje vnitřní svět – z labyrintu světa do ráje srdce. Již pochopil základní zákonitosti života (přerozování, vývoj bytosti a vesmíru) a změnil své návyky.

Pochopil bratrství se vším a tak nemůže a není být příčinou smrti svých bratrů. Stejně tak nemůže ničit sám sebe (pít alkohol či požívat drogy).

Adept našel odpověď na otázku „kdo jsem já“ – našel svůj domov. Plně se spojil se svým středem – nitrem. Vše má zdůvodněné a sladil jak svůj rozum, tak cit. Nachází rovnováhu bytí kterou naplňuje harmonickým projevem.

Adept pochopil slova Ježíše – „já jsem – je cesta pravda a život“ (křesťané opomněli v této myšlence „je“ a tím dostala zcela jiný význam, než měla mít. Ježíš hovořil o vnitřní bytosti „já jsem“, ale jeho slova byla překroucena a mysl hledajících odvedena k ladění se na jeho osobu místo na jejich nitro, snad je již čas tento omyl pochopit a napravit).

Duchovní praktika – druhý trojúhelník (VŠE)

Pod vedením toho kdo již prošel je adept dál učen rozšiřovat své vědomí na „vše“. Je učen setrvat ve svém klidu, soustředění, nadšení a rozšíření (obsáhnout tvůrčí čtveřici). Až adept zesílí, následují další aktivní kroky. Své hluboké vědomí ladí na vše živé a všechny časy (budoucnost, přítomnost i minulost).

Je veden dovnitř k hluboké vnitřní bytosti a dál až na samotný začátek stvoření. V hluboké meditaci tak vědomě zažívá prazáklad bytí, aby zjistil, kdo ve skutečnosti „je“ (byl, je a bude).

Svůj dech používá jak k nabírání vitálních sil, tak k harmonizaci a určování životního rytmu, který slaďuje s konstruktivními silami vesmíru. Používá své pohlavní síly, které zvedá ke svému vědomí a dál na vše co je, bylo a bude – IE -O- UA (věčné bytí bez prostoru a času).

Prostota a přirozenost

Ten co plně vnořil své nitro do oceánu bytí tak ve své hloubce vědomí plně pochopil, že žádné duchovní praktika ani stavy nejsou cennější, než li prosté a harmonické bytí. Život zde není pro náš vývoj, ale náš vývoj slouží Životu.

Nejvyšším duchovním stavem je prosté a harmonické BYTÍ. Nejlepší učitel i škola je Život sám.

 

Společenství Života

Desatero poznání a zákonitostí:

Cesta byla, je a bude jenom jedna – to znamená měnit sebe.

Nikomu nevěř, vše kriticky promýšlej. Víra je málo, člověk musí vědět.

Nejlepší učitel i škola je Život sám.

Tím nejvyšším duchovním stavem je prosté a harmonické Bytí.

Hledej vždy jen pravdu, rovnováhu citu a rozumu, buď kladnou složkou tvůrčího díla.

Důležitost každého života je stejná, není nižších ani vyšších. Proto nikdy nebuď příčinou smrti a utrpení.

Každý jsme „pověřený“. Život nás pověřil k Bytí, což není výsada, ale především odpovědnost a radost.

Jen plně pochopené a zdůvodněné poznání životních zákonitostí může vést ducha k samostatnosti, rovnováze a dalšímu prohlubování v hluboké meditaci – vlastním nitru.

Podstata směřování: JSEM KAŽDÝ, VŽDY A VŠUDE – IE O UA.

Pravdu hledat, mluvit a žít.

A-Ž 30.3.2020

 Členem Společenství Života se může stát každý, kdo touží hledat rovnováhu citu a rozumu a naplnit své poznání prostým a harmonickým bytím ku prospěchu veškerého Života.

Členství není zjevné, ale je závazné. Člen naplňuje desatero poznání a zásad především vlastní změnou a životem. Poznané nabízí jen těm, co touží po pochopení životních zákonitostí a kteří jsou již připraveni na cestu vlastní vnitřní aktivní změny.

Vstup do společenství se koná vlastním vnitřním přáním a touhou být součástí Společenství Života.

Nejvhodnější datum je 30. března – v den duchovního spojení Života. Adept se utiší ve svém nitru a celou svojí hloubkou a nadšením se vžije do desatera poznání a zásad Společenství Života.

Člen se zodpovídá jen nejvyšší Boží existenci (Vesmíru, Universu, Jednotě, Podstatě..) – IE-O-UA.

 

Více zde: Vědomý VÝVOJ VĚDOMÍ 3-6-9 – Společenství života (spolecenstvizivota.cz)