J. Zezulka – sestřih přednášek o vědění a víře (komentář od A-Ž)

Přinašeč vědění Josef Zezulka (1912-1992) zanechal ucelený soubor poznání životních zákonitostí včetně duchovních praktik a léčebných metod – biotroniky. Podstatou jeho učení je aktivní práce na vnitřním vědomí a bytí kladnou složkou tvůrčího díla. V zachované zvukové nahrávce (sestřihu myšlenek na téma víry a vědění) vysvětluje svůj postoj k víře (kterou jak uvádí nemá rád) a nutnost hledání vědění. Tedy rozšiřování vědomí – vnitřně (ve své vnitřní bytosti-srdci), ale i vnějšně (logickým a kritickým zdůvodňováním si životních zákonitostí).

 

Komentář od A-Ž

Mnozí však odkaz J. Zezulky nepochopili, stejně tak jako mnozí nepochopili odkaz Ježíše či dalších vyspělých vědomí, které se každých 2000 let snaží pomoci lidstvu. Lidé obyčejně hledají vše, jenom ne pravdu. Víra je vždy pohodlnější něž-li kritické myšlení a hledání poznání a proto se lidstvo obyčejně vždy přikloní k víře a slepému následování „mistrů“.

Věřit se dá všemu, vědět můžeme jen když rozšiřujeme své vědomí na vše. Podstatou učení přinašečů je rozšiřování hlubokého vědomí, nikoli hluboké víry.

Mnozí si tak stále milně vykládají slovo víra jako plné synonymum slova cit. Ač víra může být i v citové rovině (například jako pasivní citová důvěra v někoho, či „něco“ vyššího), nikdy nemůže být víra zaměňována s aktivní vědomou citovou prací – vžíváním se v hlubokých meditacích vedoucích k hlubokému vědomí (vnitřní bytosti – duchovního srdce). Tady již v žádném případě nelze hovořit o víře, která v lepším případě (v horším by jsme mohli mluvit o víře slepé) spadá jen do pasivní roviny citu. Aktivní rovina citu (též aktivní duchovní cesta prožitku a vžívání se) nemá s vírou nic společného a proto i filosofie bytí J. Zezulky nemůže být prvořadě spojována s pasivní podstatou víry a to ani v její citové rovině.

Cožpak by snad někdo mohl použít slovo víra pro aktivní duchovní stav (hlubokou meditaci), kde bytost vědomě rozšiřuje své vědomí do těch nejhlubších rovin bytí a existence? To přece nemá s vírou nic společného!

Podstatou Zezulkovi filosofie je aktivní hledání vědění a rozšiřování hlubokého vědomí. Zabřednout jen do bažin pasivní víry by vedlo opět jen ke stagnaci, ztrátě rovnováhy a směru vývoje vědomí.

Dva principy myšlení

Člověk může myslet vnitřně či vnějšně. Vnitřní myšlení spadá pod nitro (hluboké vědomí vnitřní bytosti) a jeho podstatou je vžívání se (např. prožitek v meditaci). Vnější myšlení spadá pod logiku, hledání analogie, souvislostí atd. (souhrnně rozum). Ač některé projevy víry mohou spadat i pod „cit“, tato víra má však své hranice a projev, který je vždy ryze pasivní. Avšak člověk může cítit i aktivně (vědomě), kde se do předmětu úvah cíleně a promyšleně vžívá a tím tento prožitek (hluboký cit) ukládá navždy (tutu zkušenost následně může vždy získat jako tzv. hlas nitra). 

Zezulka v některých svých úvahách přiřadil víru pod „intuici“ (cit) a na druhé straně hovoří o vědění (rozumu). Je však dobré pochopit, že se Zezulka snažil člověku vysvětlit tak, aby hledající vůbec mohl začít rozlišovat a proto Zezulka použil blízký výraz ( a stav), který každý zná. Tedy víra na jedné straně a vědění na druhé (cit a rozum). Ale stejně tak v mnohých dalších svých úvahách Zezulka osvětluje princip víry jakožto deformovaný a vyžaduje znalost (vědění). 

Na první pohled by tak mohlo jít jen o  nutnost rovnováhy dvou principů, ale půjdeme-li dál tak pochopíme, že čím je vývoj vědomí vyšší, tím méně můžeme použít slovo víra a to i pro intuici (natož pro aktivní cit). Zde již nejde o pasivitu, ale o bytostnou aktivitu (niternou). Stejně tak bychom slovo vědění nepodřadili jen pod rozum, protože je zde i vědění hloubky nitra (vždyť vědění nitra je tím nejhlubším „věděním“).

Čím dále ve vývoji je vědomí (bytost), tím více se myšlení vnější a vnitřní prolíná a tím více je bytost aktivní ve svém projevu. Tak jak rozumově myslí tak i prožívá (cítí – vnořuje svoje vědomí do hloubek bytí). A tak jak prožívá (cítí) tak i myslí (chápe povrchním rozumem). I proto bych snad již opustil od poněkud zavádějícího a nepřesného dělení na „víru a vědění“, ale doporučil bych přesnější vyjádření dvou principů, tedy „vědomí vnitřní a vnější“.

Vždy jde totiž o vědomí (myšlení) a jeho rozsah. Hluboké vědomí (vnitřní bytosti) a povrchové (vnější bytosti). Obě myšlení (vědomí) jsou důležité, obě je důležité mít v rovnováze.

Církev T. Pfeiffera

Škoda, že shora uvedené nepochopili i mnozí žáci J.Z. když zakládali církev, kde se prvořadě věří a kterou poněkud více než nevhodně pojmenovávali po J. Zezulkovi (SJZ – Společenství Josefa Zezulky). Snad si tento omyl a chybné směřování tito žáci a pokračovatelé uvědomí a najdou sílu a odvahu k žádané nápravě.

K pochopení hloubky odklonu od rovnováhy by snad mohlo pomoci vyjádření jednoho z nejbližších žáků a člena nejužšího týmu církve, který k fungování církve uvádí:

Tedy když si žák vybere svého učitele, měl by mu do určité míry důvěřovat, i když by někdy byly jeho pokyny chybné, podobně jako i voják plní rozkaz, i když může být nesprávný. Je tedy z duchovního pohledu velmi na pováženou upozornit učitele na chybu v něčem zásadním, i když by měl žák pravdu.

Pokud se nad úvahou dlouholetého žáka T. Pfeiffera zamyslíme, pochopíme i míru odklonu a hloubku nerovnováhy (deformované víry) církve SJZ. Měl bych-li použít myšlenkovou kostru pisatele (sám bych jistě popsal tuto myšlenku zcela jinak), pak bych myslel spíše nějak takto:

Tedy když si žák vybere svého učitele, měl by mu i do určité míry důvěřovat, avšak když by někdy byly jeho pokyny chybné, nesměl by podobně jako voják bezmyšlenkovitě a nekriticky plnit rozkaz, který mnohdy může být nesprávný. Je tedy z duchovního pohledu velmi na pováženou neupozornit učitele na chybu v něčem zásadním, obzvlášť když by měl žák pravdu.

Společenství Života považuje za poněkud ostudné, že se Zezulkovo jméno spojuje s prvořadou vírou a církví, kde se uctívá jeho jméno na místo hledání pravdy a naplňování pravého smyslu jeho myšlenek a odkazu. Vždyť to poslední k čemu by nás Zezulka směřoval je „prvořadá víra“.

A-Ž Ponta do Sol 28.2.2023

Odkaz na související videa – https://www.youtube.com/watch?v=sSMyH… 

Odkaz na další přednášku J.Z. – https://youtu.be/oJUl7w-EorY