Přemyslovští otrokáři a paralela s dneškem..

Národ který nezná svoji historii nemá svoji budoucnost.. historie se opakuje a bude se opakovat tak dlouho, dokud se děje nevyrovnají a lidé nenajdou poznání (pravdu).

A tak ani není divu, že se český národ opět stává „otroky“. Otroky jiných („západních“) mocností, montovnami nadnárodních korporací, plátci a přispěvovateli všem, jenom ne sobě a vlastním zájmům. 

 

Přemyslovští otrokáři

Tuto vleklou táhlou „karmu“ a dluh započal slavný rod Přemyslovců, ke kterému ve své neznalosti historie dodnes mnozí vzhlíží. Málo kdo ví, že právě tento bájný rod Přemyslovců vybudoval své jmění a slávu prodejem otroků a to ne ledasjakých. Bájný rod prodával vlastní národ a Slovany obecně. Vždyť Anglické slovo pro otroka slave, německé sklave i další varianty v mnoha jiných evropských jazycích se pravděpodobně vyvinuly právě ze slova Slovan.

Právě rod Přemyslovců tak chytal „pohany“ jako zvěř a prodával je na jednom z největších „tržišti“ své doby, který byl světe div se v Praze. Přemyslovská Praha byla vyhlášeným tržištěm otroků, kteří se prodávali do celého světa včetně Persie. Přemyslovci zaváděli v Českých luzích a hájích křesťanství a ty co se nepodrobili víře prodávali jako „zvěř a zboží“. Své zrůdné jednání si tento tento rod ospravedlňoval „vírou“ a právem či vyvoleností vlastnit a prodávat „bezvěrce“ (pohany) jako zvěř či zboží. Jen a prvořadě díky prodeji otroků tento bájný rod zbohatl a mohl si (podrobit či vyvraždit) ostatní rody. Svoji nemalou vojenskou gardu tak Přemyslovci financovali právě z prodeje otroků. 

Můžeme tedy říci, že zrod České země a národa je pod vedením Přemyslovců financován a tvořen prodejem otroků (vlastních Slovanů), kteří se nepodrobili křesťanské propagandě (prvořadé víře) účelově zaváděné Přemyslovci. Navíc christianizace národa vyvrcholila dalším Přemyslovcem Karlem IV. a v důsledku vedla k husitským válkám a nesmiřitelnému rozdělení lidu, které trvá dodnes.

Přemyslovci nebyli Slované

Dokud se budeme k tomuto rodu hlásit a vzývat jej, budeme stále otroky jiných mocností. Jistě není náhoda, že Přemyslovci nebyli Slované, ale geneticky pocházejí ze „západní Evropy“ (keltsko-germánské skupina). To by vysvětlovalo mnohé a i fakt, proč bezskrupulózně prodávali Slovany jako zvěř na jednom z největších tržišti své doby (v Praze) a proč se snažili postupně vyvraždit či podrobit si slovanské velko-rody a šlechtu. Přemyslovci vyvraždili i Slovanský rod „Slavníkovců“ čímž vytvořili nerovnováhu a nevraživost, která dodnes podprahově ovlivňuje náš národ a vědomí lidí v něm žijících. Vždyť právě „Slavníkovci“ jsou pomyslným článkem ve vývoji vědomí od člověka dál..

Legenda o svatém Václavovi

Keltsko-germánský rod Přemyslovců jistě potřeboval svého svatého a „legendu“ (jak bylo v té době zvykem a módou). O svatém Václavovi toho vlastně moc nevíme a co víme bylo spíše přáním mnohých „kronikářů a spisovatelů“. To co však víme jistě je fakt, že i on těžil z prodeje Slovanských otroků. Náš světec je tak ve skutečnosti ztělesněním podřízenosti Slovanů a otrokářství národa českého.

Každý kdo se k rodu Přemyslovců (rod který pře-mysl) hlásí či jej vzývá, zároveň vzývá, podporuje a zesiluje myšlenku podřízenosti, na to by nikdo neměl zapomínat. A tak važte ke komu rozevíráte své sympatie a koho vzýváte. Neznalost neomlouvá – člověk nesmí jenom věřit – musí vědět.

Kontext toby?

Najdou se i tací, kteří zvěrstva páchané Přemyslovci obhajují „kontextem doby“. Každý si však může popřemýšlet sám. Vžít se do situace Slovanů, kteří žili na daném území stoky let a měli své božstva, přírodní poznání a zvyky. Jednoho dne k nim však přišli hory přemyslovských nájemných vrahů (vojáků) a přinutili je pod výhružkou otroctví změnit své zvyky a kulturu. Vnutili jim víru a propagandu církve (které má dodnes tu drzost hlásit se k odkazu Ježíše). Ti co se nepodřídili byli vražděni a prodávání do otroctví až do dálné Persie. Nešlo o stovky či tisíce, ale o desetitisíce Slovanů. „Germánský“ rod  Přemyslovců se na této zrůdností a zlu (vraždění a prodeji Slovanů do otroctví) značně a zásadně obohatil a získal tak další peníze a moc pro placení nájemných vrahů a zločinců (vojáků), kteří postupně vyvraždili nebo plně podřídili Přemyslovcům i Slovanskou šlechtu a rody.

Přemyslovci jsou tak především obrazem zvrácenosti lidství, neschopnosti žít v míru, rovnováze a pravdu hledat, mluvit a žít. Jsou prototypem „západního světa“ ve své dekadenci myšlení a konání, dosahujících svých cílů jen za pomoci válek, vraždění, otroctví a parazitování na ostatních. Jsou archetypem bezskrupulóznosti slepé víry a iluze ve vlastní vyvolenost, nadřazování jen vlastních zájmů a rodu nad celek. Pokud by lidstvo bylo vedeno „Přemyslovci“, nikdy by nenašlo rovnováhu ani Pravdu. Pod vedením těch co přou-mysl (pře-mysl) budou lidé jen jako vojáci co nekriticky plní rozkazy i když jsou zjevně chybné. Jako zbabělí otroci, co neupozorní své „pány“ na chybu v něčem zásadním a to i když mají zjevnou pravdu.

Jedinou cestou jak se vymanit s područí „Přemyslovců a jim podobným“ je skrze kritické myšlení a poznávání životních zákonitostí (vědění jednoty) – Pravdu (rovnováhu) hledat, mluvit a žít.