CÍRKEVNÍ SEKTA SJZ (otevřený dopis od A-Ž adresovaný I. Zezulkové, D. Přibylové a E. Měšťákové)

Otevřený dopis ze dne 13.2.2024 adresovaný SJZ (DUB):

 
Vážení „žáci a pokračovatelé“ Josefa Zezulky (osoby, které zaštiťují výzvu ze dne 30.3.2019, adresovanou proti moji osobě a informacím uvedených na internetové síti). Jmenovitě vážená paní Ivana Zezulková, Dobromila Přibylová a Edita Měšťáková. 
 
Velmi bych si vážil toho, abychom místo ničím nepodložených výzev proti osobě vedli věcnou debatu a argumentaci (čemuž jak víte jsem dlouhodobě otevřen a opakovaně k tomu vyzývám). Domnívám se, že my všichni jsme jistým způsobem částečně „pověření“ či odpovědní za odkaz přinašeče. Pravda (rovnováha) podle mne není věcí hlasování ani většiny. Pravda (rovnováha) nikomu nepatří (ani „pověřeným“), pravda buď je není. Nakonec přinašeč J. Zezulka vždy uváděl – „já hledám jenom pravdu“ (rovnováhu).
 
Vzhledem k tomu, že zaštiťujete veřejnou výzvu proti moji osobě pod uvedením a zdůvodněním – „nutnosti ochrany původního čistého zdroje“, tak jistě víte, že důvodem mého veřejného konání a snažení vždy bylo, je a bude snažit se o rovnováhu (hledat pravdu). V tomto případě o nápravu zásadního sklouznutí se (nerovnováhy) pověřeného žáka T. Pfeiffera, který jak jistě víte odvedl pod „praporem pověření“ věřící do Indie (kde platili velké fin. sumy za vyčištění karmy) a založil církev, kde se z principu církví prvořadě věří. Tuto církev navíc pojmenoval po Josefu Zezulkovi (čímž nevyhnutelně a logicky navedl věřící k ladění se na jeho osobu a vytvořil tak z osoby J. Zezulky církevní „modlu“.. což by si Zezulka jistě nikdy nepřál – viz. video https://youtu.be/LF2wY9AdCe0).
 
1) Protože jste se ve výzvě veřejně vyhranili přímo proti moji osobě a „informacím uvedeným na internetové síti“ (které jste však konkrétně neuvedli i když jsem vás o to opakovaně žádal), obracím se tedy na vás s žádostí o vysvětlení proti jakým konkrétním informacím vaše výzva byla směřována?
 
2) Zda-li se opravdu domníváte, že úkolem a právem pověřeného (ať už Tomáše Pfeiffera nebo jeho nástupců) je, aby pod „praporem“ nauky Josefa Zezulky vedli věřící a hledající k starobylým (a dnes již značně deformovaným) naukám, kde věřící například budou platit horentní částky za „vyčištění karmy“ či rozevírat své emoční pole (nitro) tamním kněžím?
 
3) Též bych velmi ocenil váš názor na fakt, že vznikla (byla založena Tomášem Pfeifferem) církev SJZ, kde se věřící ladí a vzývají jako modlu J. Zezulku (tím, že bylo jeho jméno a osoba použita v názvu církve)?
 
4) Domníváte se snad, že pověřený je pověřený ke všemu to co udělá a že není rozdíl mezi ním a naukou (vědomím) přinašeče, jak o sobě tvrdí Tomáš Pfeiffer (viz. video https://youtu.be/FibJJL8tT3w )??
 
5) Souhlasíte s Tomášem Pfeifferem (pověřeným), který dne 30.3.2019 (ve stejný den kdy byla uvedena výzva, kterou zaštiťujete) veřejně uvedl, že ti co se mu postaví (odváží se samostatně a kriticky smýšlet a to třeba o jeho krocích) jsou dle jeho slov: „černí, černí jako bota bez známky duchovního světla“ (což T. Pfeiffer uvedl v souvislosti s moji osobou viz. záznam jeho vyjádření ze dne 30.3.2019 – https://youtu.be/FibJJL8tT3w) ??
 
6) Domníváte se, že přinašeč vědění Josef Zezulka nemluvil pravdu a zmýlil se, když v knize BYTÍ na straně 118 uvádí:
„Ti, kteří jsou během života kolem něho (přinašeče) a kteří mají z jeho poučování dělat nauku, ti se také vždy neosvědčí. Obyčejně pak sklouznou zpět do dřívějších vlivů, kde se přece jen cítí pohodlněji.“ ???
 
Tedy pokud se domníváte, že placení za vyčištění karmy a prvořadá víra v organizaci, kde se (v názvu) ladí na osobu přinašeče je v souladu s rovnováhou a naukou Josefa Zezulky (či že T. Pfeiffer byl pověřený ke všemu to co udělá) tak je diskuse nejspíše zbytečná (ale i tak bych poprosil o vaše stanovisko – odpověď).
 
Pokud však s těmito uvedenými kroky T. Pfeiffera (SJZ) nesouhlasíte, tak já nerozumím tomu, proč zaštiťujete výzvu proti moji osobě a mnou uvedeným informacím uvedeným na internetové síti, když moje osoba (informace na internetové síti) od samého začátku prvořadě a hlavně upozorňovala na nerovnováhu v Indii (mimo jiné na placení za vyčištění karmy, rozevírání se deformovaným vlivům atd.) a zneužití jména v názvu církve, kde se prvořadě věří a ladí na osobu J. Zezulky (což vedlo například k tomu, že se někteří věřící T. Pfeiffera domnívají, že jsou jak vojáci co mají plnit třeba i chybný rozkaz a je pro ně na pováženou upozornit mistra na chybu v něčem zásadním a to i kdyby měli pravdu, jak uvedl jeden z nejbližších žáků T. Pfeiffera).
 
Vaší záštitou však shora uvedené (konání, nerovnováhu a slepou víru v pověření a pověřeného) legitimizujete a tím jistě značně ovlivníte i další generace, které tak do Indie (v domnění, že tak snad naplňují odkaz J.Z.) budou následovat kroky T. Pfeiffera (např. platit za vyčištění karmy a rozevírání se deformovaným kulturám a vlivům) a budou věřit, že se mají ladit na osobu J. Zezulky, či že snad pověřený má pověření ke všemu to co udělá a ti co se mu postaví (dovolí si kriticky smýšlet) jsou černí, černí jako bota bez známky duchovního světla.
 
Uvědomujete si prosím tento fakt? ..ponesete osobní odpovědnost?
Ponesete odpovědnost za to, že další a další generace budou odjíždět do Indie a platit si za vyčištění karmy (v domnění, že tak jdou ve šlépějích přinašeče nebo, že tak snad ctí starobylé kultury a šíří nauku J.Z), že věřící budou jako vojáci co budou plnit i chybný rozkaz (protože pověřený byl snad pověřený ke všemu to co udělá a kdokoli kdo se mu postaví je „černý“) a že se budou ladit na osobu J.Z. v názvu církve, kde se dle zákona smyslu církví prvořadě věří?? 
 
Co se týče mojí osoby, tak už jsem vyčerpal všechny možnosti v rámci konstruktivního řešení či vyvolání možnosti otevřené debaty (s cílem ochrany původního čistého zdroje – rovnováhy). Pokud mi nezbude jiná možnost, tak bohužel budu muset použít jiné zákonné možnosti (a to jak na ochranu rovnováhy a odkazu J.Z., tak i ochranu svoji osoby). Což by ovšem mohlo mít fatálnější důsledky (na což s lítostí naposledy a předem upozorňuji). Snažím se o debatu a ochranu rovnováhy již mnoho let, ale vše má své hranice (i slepota věřících, pohodlnost těch, co kritické myšlení ještě mají či neschopnost pověřeného kriticky smýšlet o svých krocích a možných zásadních pochybeních ohrožujících rovnováhu a odkaz přinašeče vědění).
 
Žádám vás tímto o vaši odpověď a stanovisko, které bych vás požádal zaslat nejpozději do 30.3.2024
 
V úctě k pravdě A-Ž
Dne 13.2.2024, Ponta do Sol 
 
…………………………………………….
 
Více v odkazu – https://spolecenstvizivota.cz/verejna-vyzva-t-pfeifferovi-a-sjz/
 
Poznámka k vymezení pojmu „sekta“ – viz. wikipedie – Sekta (z latinského secta — „směrnice, směr, dráha, filozofický směr, filozofická škola, politická strana, frakce“,[1][2] a to nejspíše ze slovesa sequi — „sledovat, následovat“, nebo méně pravděpodobně ze slovesa secare — „řezat, oddělovat“[3][4])“
 

PRO ÚPLNNOST PŘIKLÁDÁM VYJÁDŘENÍ I. ZEZULKOVÉ (která dle jejího vyjádření petici nečetla, ale dle tvrzení paní Přibylové a záznamu videa BIOVID TV ji zaštiťuje):

Alexi,

jak už jsem Vám psala, petici jsme nepodepsala, ani jsem ji nečetla.

Zdravím

Ivana

MUDr. Ivana Zezulková

primář

Obrázek vygenerován AI