Filosofie Bytí J. Zezulky? Hledat, žít a mluvit jen pravdu!

Vyzývám tímto nejen žáky, blízké a pokračovatele J. Zezulky (filosofie Bytí) aby začali hledat, mluvit, žít a chránit jen pravdu.

Všichni neseme spoluzodpovědnost pokud opět selžeme, nelze být nečinný, nelze se spolupodílet na pádu a selhání „autorit“

Dovolím si stručně pár konkrétních příkladů a otázek, nad kterými by se měl snad každý (kdo hledá pravdu, smysl života a podstatu filosofie Bytí Josefa Zezulky) zamyslet:

Filosofie Bytí Josefa Zezulky (jejíž prvořadou náplní, směřováním a smyslem je hledání vědění)  byla „pověřeným žákem“ vložena do církevní struktury (jejíž prvořadá náplň je a musí být z podstaty struktury a zákonu o církvích prvořadě jen a pouze víra). A to i přes myšlenky J.Z. – já sám nemám rád víru, mám rád vědění – člověk se musí stát sám hybnou silou a nenechat se jen táhnout vírou a to jakoukoli, střední, dobrou…

Otázky pro hledající:

Jak by jste chtěli naplnit prvořadě vírou (například jako věřící v církvi SJZ) myšlenku a podstatu filosofie Bytí J.Z. – Já sám nemám rád víru, já mám rád vědění, víra je málo, věřit mohu čemukoliv, ale tím neobjevuji tu velkou životní zákonitost, nepoznávám to, jak to vlastně je“

Cožpak může být duchovní nauka J.Z. (filosofie Bytí) hledající prvořadě vědění vložena do struktury církve, hledající prvořadě pouze a jen víru?

„Pověřený žák“ a jeho církev SJZ (včetně věřících) dle mého osobního názoru zcela zásadně nectí vůli a myšlenky J.Z „duchovní služba a léčení má být vždy zdarma“. Jméno J. Zezulky je manipulativně spjato s aktivitou T. Pfeiffera v Indii pod názvem: „Velká cesta s Josefem Zezulkou po duchovních místech Indie„. Věřící tak nekriticky následují T. Pfeiffera k placení (desetitisícových částek, v součtu za roky milionovým) deformovaných indických obřadů, kde věřící snad hledají „nadnesení karmy“?

Otázky pro hledající:

A nabyla by lepší vlastní aktivní změna dle filosofie J.Z., než platba za „indické odpustky“?

A proč myšlenka J.Z. o nutnosti duchovní služby a pomoci zdarma pro vás, vážení věřící SJZ, v Indii neplatí?

Cožpak se snad domníváte, že „ctění starobylých kultur“ se realizuje opakovaným podílením se na odklonu a deformaci od duchovních zákonů a základních pravidel filosofie Bytí?

Někteří následovatele a žáci T. Pfeiffera se po 25 letech „učení“ snad domnívají (tedy dle vyjádření žáka SJZ, které mi zaslal), že jsou doslova „vojáci“, kteří musí plnit rozkaz i když s ním nesouhlasí a považují z duchovního hlediska na pováženou upozornit mistra na chybu v něčem základním, i kdyby měli pravdu.

Otázky pro hledající:

A neměli by všichni a vždy hledat jen pravdu (ověřovat si informace, hledat souvislosti a smysl) a obzvláště v zásadních věcech vždy upozornit učitele na chybu?

A nejsou žáci domnívající se, že musí plnit „rozkaz“ jako vojáci i když s ním nesouhlasí především vizitkou „mistra“?

Tomáš Pfeiffer, který se ( dne 30.3. 2019 hora Říp) před svými věřícími sám prohlašuje „duchovním mistrem s tisíciletou zkušeností“ dost možná jde dle mého osobního názoru zcela proti vůli J.Z., když je si snad jistě vědom, že jeho učitel určil (pověřil) i dalšího žáka (J. Mareše) k šíření filosofie Bytí. O tomto pověřeném žákovi však T. Pfeiffer uvádí, že je jen „občasný navštěvovatel J.Z.“ a sám sebe uvádí jako „jediného pověřeného“. O člověku (p. Přibylové), který je pod jeho „vlivem“ a který jen občas doprovázel rodiče k J.Z. účelově mluví jako o „žákovi J.Z.“.

Otázky pro hledající:

Tedy ten co byl J.Z. pověřen k šíření filosofie Bytí a navštěvoval jej osobně řadu let je dle T. Pfeiffera „občasný navštěvovatel“ a ten, kdo občas doprovázel rodiče jako malé „dítě“ je žák J.Z.?

Myslíte si, že se rovnovážný pokračovatel J.Z. bude veřejně sám pasovat na duchovního „mistra“ a nebude ctít vůli svého učitele, který předal „pověření“ šířit filosofii Bytí i jinému žákovi?

„Samozvaný Mistr“ nejspíše poněkud zmanipuloval i nejbližší J.Z., když je navede k podivuhodné „záštitě výzvy“ (ze dne 30.3.2019 – text výzvy na konci článku) i proti ním samým (Ivanka Zezulková se podílela na informacích na webu Umění Bytí, následně byla uvedena jako „zaštiťovatel “ dehonestující výzvy proti informacím, na kterých se sama podílela). Dle jejího vyjádření výzvu samotnou viděla chvíli před jejím zveřejněním.

Otázky pro hledající:

Jak se může stát, že se člověk podepíše ve veřejné výzvě proti informacím, které sám spoluvytvářel?

Proč se lidé bojí samozvaných autorit, které právě těží z faktu, že se lidé bojí?

 T. Pfeiffer pod kamufláží záštity „blízkých J.Z.“ nechává upsat (dne 30.3. 2019 BCSP Praha, text na konci článku) i své věřící v SJZ, kteří podepisují nesouhlas proti „informacím“, aniž by alespoň jedna informace byla uvedena a domnívají se tak, že snad naplňují odkaz J.Z. (kritické myšlení a ověřování faktů)?

Otázky pro hledající:

I vy snad jste „vojáci“, kteří plní „rozkaz“ a podepíší bez kritického myšlení vše, co jim je „mistrem“ podstrčeno, včetně myšlenek jdoucích přímo proti samé podstatě a odkazu J.Z (hledání pravdy)?

Jak je možné, že mnozí z vás podepsali i dokument k založení církve, aniž by jste četli alespoň řádku tohoto dokumentu, či aby byla k této zásadní věci vedena diskuse?

Jako opravdu dost možná velmi závažnou manipulaci vnímám uvedení p. Měšťákové v dokumentu poněkud prvoplánovitě a naivně směřovaným proti mé osobě a myšlenkám, které s pravděpodobností hraničící s jistotou nikdy neviděla ani nečetla (vzhledem k jejímu pokročilému věku).

Otázky pro hledající:

Může někdo myslet vážně, že by se jedna z nejbližších osob J.Z. (p. Měšťáková) upsala proti mnou uvedené myšlence, že duchovní služba musí být vždy zdarma (tedy i v Indii) a že vírou a slepým následováním třeba i pověřeného nikdy, ale opravdu nedosáhneme vědění?

Mohl by snad jakýkoli opravdový pokračovatel J.Z., který ctí podstatu jeho myšlenek, být proti hledání pravdy?

J.Z.

Víra vždy vede jen k citové pasivitě (závislosti), vědění vyžaduje citovou aktivitu ( prožitek a z něj pramenící zkušenost – pochopení).

Cílem i prvořadým směrem církevní struktury je vždy víra, avšak podstatou směřování filosofie Bytí a poznávání životních zákonitostí je především a prvořadě vědění.

Dle mého názoru opravdu nikdo, kdo alespoň z části pochopil myšlenky, odkaz a filosofii Bytí nemůže být členem struktury, jejíž prvořadou náplní a smyslem je víra (a to třeba i dobrá).  Tedy ani v církvi (jejíž hlavní a prvořadou náplní je pouze a jen víra) a to ani kdyby manipulativním způsobem nesla jméno Josefa Zezulky. Použití jména Josefa Zezulky v názvu je dle mého názoru asi tou největší neúctou a pádem žáka, který nepochopil podstatu a  smysl nauky svého učitele (J.Z.) – hledání vědění – pravdy.

Vyzývám blízké, pokračovatele i žáky J.Z., začněte hledat, mluvit, myslet a žít jen pravdu.

Není možné dál nečině přihlížet zneužívání, dehonestaci a odklonu od hledání, mluvení a žití pravdy – je nejvyšší čas vše vyjasnit.

Níže žádám na základě předžalobní výzvy blízké J.Z. k pravdivému vyjádření k důvodu záštity „výzvy“ ze dne 30.3. 2019 (paní Měšťákovou, Přibylovou a Zezulkovou).

Žádám Vás, o vysvětlení důvodu tvrzení (záštity výzvy), že mnou uvedené informace (ve zkratce – duchovní služba musí být zdarma a vírou nedosáhneme vědění viz. výše ) jsou v rozporu s vůlí a odkazem J.Z. jak uvádíte.

Žádám Vás, hledejme jen pravdu!

Věc: Předžalobní výzva

Vážení, reaguji na Vaši záštitu obřadní veřejné „výzvy“ konané v BCSP v Praze v církvi T. Pfeiffera (SJZ) ze dne 30.3. 2019 (text níže viz. příloha).

Vaše osoby (dle textu a záznamu uvedenému na stránkách SJZ – Praha – Dům Biotronické centrum sociální pomoci – 30. 3. 2019 (dub.cz) D. Přibylová, I. Zezulková, E. Měšťáková ) zaštiťují „výzvu“ určenou a adresovanou mojí osobě (údajně proti mým myšlenkám a názorům, které však ve výzvě uvedeny nebyly).

Vámi zaštítěná veřejná obřadní „výzva“ mimo jiné konstatuje, že mé konání, myšlenky a osoba nemá s vůlí a odkazem Josefa Zezulky nic společného (dokonce bez udání důvodu uvádíte, že jsou způsobilé k poškození čistoty duchovní nauky) a vyzývá mne k zanechání mé činnosti (hledání pravdy a službě Životu) s „výhrůžkou“ pouze dočasného pozastavení „právních kroků“.

Tato dle mého názoru a pocitu dehonestující, podmiňující (vyhrožující) a manipulativní „výzva“ a tvrzení (nebyla citována ani jedna moje myšlenka, text, názor a opodstatnění tvrzení hovořící Vaší osobou za J.Z.) je pro mne jako člověka hledající jen pravdu (dle mého nejlepšího svědomí naplňující odkaz J. Zezulky) zcela nepřijatelná. Osobně vnímám takové jednání (údajnou „výzvu“) především jako nepodloženou snahu veřejně dehonestovat moji osobu a pošpinit tak moji čest a dobrou pověst.

Tím, že tato obřadní a veřejná výzva  byla konána (a následně snad i podepisována věřícími T. Pfeiffera) v centru církve T. Pfeiffera (SJZ), vnímám tuto výzvu, kterou zaštiťujete, jako dost možná pokračování v šíření (již mnohokráte ze strany církve T. Pfeiffera – SJZ byly proti mé osobě konány křivé a ničím nepodložené napadnutí a pomluvy) nesnášenlivosti a opakovanou snahu o zasažení do mé cti, dobré pověsti a také dost možná o opakované rozněcování nenávisti.

Je také k zamyšlení, proti jakým (konkrétním) myšlenkám nejen věřící „výzvu“ podepisovali, když žádná myšlenka, či můj názor ve „výzvě“ uvedena nebyla. Je otázkou, zda-li věřící podepíší vše co jim v SJZ podstrčí, nebo se někdy i odváží použít vlastní úsudek a kritické myšlení. Jisté je, že ti co výzvu podepsali tak jen ukázali svoji „schopnost“ podepsat vše (což není poprvé) a vzdát se vlastního úsudku, hledání pravdy a ověřování informací (jen opravdu velmi „věřící“ jedinec podepíše výzvu proti veškerým mým „informacím“, aniž by alespoň jedna moje „informace“ byla uvedena).

Vážení zaštiťující obřadní a veřejné „výzvy“, vzhledem k míře uvedených nepravd, snahy o veřejné a ničím nepodložené dehonestování moji osoby (veřejné a obřadní pošpinění dobré pověsti moji osoby a mé cti) bez udání konkrétního důvodu (myšlenky, textu, citace mých myšlenek či mnou uváděných informací..), vás tímto vyzývám k odpovědnosti za Vaše činění (záštitu „výzvy“).
Vzhledem k míře zcela zarážejícího jednání daleko vzdálenému odkazu J.Z. (hledání pravdy) a duchovní, mravní i právní praxi či vhodnosti vyváženého jednání, vyžaduji nápravu takového jednání formou veřejné omluvy a okamžité stažení veškerých takových (dehonestujících, pošpiňujících moji osobu a čest) veřejně uváděných tvrzení proti mé osobě.

Očekával bych od Vás (jakožto blízkých J.Z.) též alespoň malou snahu hledat jen pravdu a tedy zdůvodnění, proč se domníváte, že by pokračovatelé J.Z. měli platit desetitisíce za duchovní obřady (třeba v Indii)? Dále proč by myšlenky J.Z. měly být prezentovány a vloženy ve struktuře, jejíž prvořadou náplní a podstatou je víra (tedy v církvi SJZ)?
Také by mne zajímalo, co vás vede k tvrzení (jaké informace či jiné podklady mimo tvrzení T. Pfeiffera), že T. Pfeiffer je jediným pokračovatelem a „pověřeným“ k šíření filosofie Bytí J. Zezulky? Proč jdete proti vůli a přání J.Z. když nerespektujete jeho rozhodnutí o pověření J. Maraše k šíření filosofie Bytí?

Na závěr si dovolím vyslovit svůj názor.
Nikdo, ale opravdu nikdo, kdo jen slepě následuje „pověřeného“ a kdo upřednostní víru v něj (namísto hledání i žití pravdy a kritického myšlení), dle mého názoru nemá s podstatou filosofie J.Z. nic společného.

J. Z. hledal vždy jen pravdu, vyžadoval od svých žáků a posluchačů kritické myšlení s důrazem na fakt, že on nemá rád víru (a to ani „dobrou“), ale vědění (vlastní niternou zkušenost – prožitek). Domnívám se, že jen ten, kdo bude strkat hlavu hodně hluboko do písku, si bude myslet, že když následuje třeba i „pověřeného“ a platí deseti tisíce za indické (údajně duchovní) obřady, že tak žije a naplňuje odkaz J.Z. (který upozorňoval na fakt, že duchovní služba a pomoc musí být vždy zdarma).

Stejně tak jen velmi nekritický a naivní jedinec bude slepě věřit, že místo hledání vědění (žití, mluvení, myšlení, ctění a hledání jen pravdy) bude naplňovat podstatu filosofie Bytí vírou v pověřeného, nebo jen vírou obecně (J. Z. neměl rád víru a to ani dobrou – hledal vědění, tedy vlastní zkušenost – prožitek – pochopení).

Vaši veřejnou omluvu a stažení videí a dalších dehonestujících informací o mé osobě očekávám nejpozději do 30.7.2021. Pokud nebude z Vaší strany adekvátní reakce, nezbývá mi než předat zastupování mému právnímu zástupci k využití veškerých právních a mediálních možností ochrany mé osoby, myšlenek, cti a pověsti před pomluvami, lžemi a dlouhodobou snahou očerňovat takto veřejně moji osobu.

V Ponta do Sol     30.6.2021      A – Ž

Příloha – text znění veřejné výzvy čtené v sídle SJZ dne 30.3.2019  na slavnosti „otevřeného nebe“

Důrazně se distancujeme od aktivit Alexandra Ždímala a R.P. z Brna, kteří od přinašeče duchovní nauky J.Z. nikdy osobně učeni nebyly ani ho osobně neznali. Distancujeme se od jejich informací, šířených ve veřejně dostupné počítačové sítí, které se skutečnou vůlí a skutečným odkazem božího přinašeče nemají nic společného.
Uvedené aktivity pana Ždímala a pana Pochylého jsou způsobilé vést k poškození duchovní nauky k jejímu rozštěpení a tím k zamezení čistého předávání duchovní nauky budoucím generacím.
Veřejně vyzýváme pana A.Ž. a pana R. Pochylého zanechte svých aktivit směřujících proti společenství JZ a proti sanátorovi T.P. Zanechte svých aktivit a veřejného šíření informací směřujících ke zpochybňování a narušování jistoty o původním čistém zdroji filosofie bytí a biotroniky.
Původní čistý zdroj filosofie bytí a biotroniky je reprezentován pouze prostřednictvím sanátora T.P., kterého jediného boží přinašeč Josef Zezulka urči jako svého nástupce a pokračovatele, respektujte a čtěte vůli božího přinašeče.
Nezbytné ochranné právní kroky byly podmínečně dočasně odloženy, věříme, že na základě zveřejněné výzvy bude této vyhověno a uvedených aktivit bude ze strany A.Ž. a R.P. zanecháno.
Žáci přinašeče Josefa Zezulky – Edita Měštáková, Přibylová a Ivanka