Výzva (nejen) T. Pfeifferovi – J. Z. hledal jen pravdu, hledáte ji i Vy?

Josef Zezulka hledal jen pravdu a vědění. Své žáky a pokračovatele vyzýval, aby nikdy nevěřili.

Vyzývám tedy i Vás, Tomáši Pfeiffere a vážení hledající, naplňte odkaz J.Z. a hledejte, žijte, říkejte a chraňte jen pravdu (vědění). Víra je málo.

Podstata směřování a čistota duchovní nauky (filosofie Bytí) J. Zezulky?

Pouhých 22 let po smrti J. Zezulky jsou vloženy jeho myšlenky a odkaz do struktury církve – Společenství Josefa Zezulky (SJZ). Podstatou a prvořadým cílem i směřováním církve  SJZ je víra, viz. i vyjádření T. Pfeiffera: „sem patří slovo víra velmi prvořadě, protože církve jsou o víře a to obecně, nejinak je tomu i u nás“ (2.10. 2015  archiv BIOVID).

Avšak Josef Zezulka žádal své žáky a pokračovatele, aby nikdy nevěřili (což jistě pro věřící v církvi SJZ nebude lehké naplnit). Cílem a prvořadým směřováním filosofie Bytí je vědění, nikoli víra, kterou J.Z. dle jeho slov nemá rád…

A tak ani snad není divu, že věřící SJZ i zakladatel církve více než 7 let opakovaně navštěvují Indii, kde platí v součtu miliony za deformované (draze placené) rituály a obřady. Při těchto obřadech poněkud opomíjejí podmínku J.Z., „distancovat se a oddělit od jiných směrů i jejich vlivů“ a naopak se plně rozevírají indickým vlivům (obřadům, rituálům a vlivům v chrámech a poutních místech, kterých za těch 7 let navštívili stovky).

Jako velmi smutné (avšak jistým způsobem vystihující podstatu církve T. Pfeiffra) považuji vyjádření jednoho s věřících SJZ, který se snad domnívá, že je „voják“, co musí plnit rozkaz učitele, i když je nesprávný, a dále věří, že je z duchovního hlediska na pováženou upozornit učitele na chybu v něčem zásadním i kdyby měl žák pravdu.

 Viz. níže vyjádření věřícího v T. Pfeiffera po mnoha letech „vedení“:

„Tedy když si žák vybere svého učitele, měl by mu do určité míry důvěřovat, i když by někdy byly jeho pokyny chybné, podobně jako i voják plní rozkaz, i když může být nesprávný.

 Je tedy z duchovního pohledu velmi na pováženou upozornit učitele na chybu v něčem zásadním, i když by měl žák pravdu.“

 

………………………………………………………….

J.Z. o způsobu hledání pravdy

Dovolím si napřed na vás, vážení hledající a pokračovatelé filosofie Bytí J.Z., pár zásadních otázek s opakovanou a naléhavou výzvou, hledejme jen pravdu – víra je málo!

Tomáši Pfeiffere, proč jste nikdy za 20 let (od roku 1994 do roku 2014)  fungování DUB (přednáškách, koncertech, slavnostech atd.) neuvedl ani nezmínil, že máte záměr vložit filosofii Bytí do církevní struktury (SJZ), když jste (jak jsem se od Vás a dalších z nejužšího vedení následně dozvěděl) plánoval založení církve již 10 let před oficiálním vznikem?

Jak chtějí věřící v církvi SJZ (kde je prvořadým smyslem víra) naplnit odkaz Josefa Zezulky a dle jeho myšlenek nikdy nevěřit, nemít rád víru, ale mít rád vědění a když se někdo zeptá, jestli věří v Boha, tak odpovědět: kde pak, já v něho vím a to je víc?

Zakládající dokument církve SJZ má ve své úvodní preambuli „články sebekázně (víry)“, myslíte si vážení členové a zakladatelé, že by J. Zezulka chtěl, aby jeho myšlenky byly prvořadě podstrčeny pod preambuli (hlavní smysl a směřování), jejíž podstatou je „sebekázeň“ (víra)?

Tomáši Pfeiffere, vážení věřící v církvi Společenství Josefa Zezulky (SJZ), Josef Zezulka neměl rád víru (měl rád vědění), své žáky nabádal, aby nikdy nevěřili (a to ani jemu). Proč jste vaši církev SJZ (kde je dle T. Pfeiffera, prvořadá víra) pojmenovali po Josefovi Zezulkovi, když vašim hlavním směrem a podstatou je víra? 

Vážení věřící a zakladatelé církve SJZ, nepřijde vám značně neuctivé a snad až za hranicí absurdity pojmenovat strukturu, kde je prvořadá víra (Vaší církev SJZ) po J. Zezulkovi, který víru neměl rád (měl rád vědění) a své následovníky naléhavě žádal, aby nikdy nevěřili?

Josef Zezulka ve své myšlenkové úvaze „CESTA BYTOSTI“ uvádí, že cílem poznávání člověka je směr a stav kdy „ví a ladí se se vším živým“, proč vašim cílem je prvořadě věřit?

Proč jste, pane Pfeiffere, několik let vedl Vaše věřící k placení desetitisícových částek (v součtu za ty roky milionovým) za stovky indických obřadů, které by snad údajně měly „nadlehčit karmu platícím“?

Tomáši Pfeiffere a věřící v SJZ, z jakého důvodu se domníváte, že pro vás snad neplatí podmínka dle podstaty učení Josefa Zezulky, že duchovní služba a pomoc musí být vždy zdarma (tedy i v Indii) a že je nutné oddělit a distancovat se od jiných směrů a jejich vlivů?

Myslíte si vážený pane Pfeiffere, že naléhavé upozornění J.Z. (aby Vám zůstala možnost přímo se napojit na přinašeče) o nutnosti „oddělit se a distancovat se od jiných směrů a jejich vlivů“ se naplňuje tak, že se účastníte stovek indických obřadů a rituálů, kde jste plně a opakovaně hluboce v jejich vlivech a za které platíte vysoké finanční obnosy?

Věřící po cestách v Indii, (které jste dokonce nazval Velká cesta s J. Zezulkou po duchovních místech Indie) nosí po vzoru indických „kast a systému“ bílé trička, zatím co Vy máte po vzoru indických kněží oranžové. Myslíte si, že by Zezulka tak jako Vy nosil na důkaz své „duchovní nadřazenosti“ jinou barvu než  jeho žáci?

Proč se údajní pokračovatelé J. Zezulky účastní indických rituálů, kde se obřadně prolévají stovky litrů mléka, desítky kila másla, obilovin atd.? Myslíte si, že teatrální a placené indické „duchovní obřady“ vedou hledajícího k bytostné prostotě a schopnosti vnímat a žít v harmonii se svým okolím a přírodou? Myslíte si, že by vyvážená duchovní společnost došla do takové nerovnováhy jako v Indii, kde lidé doslova devastují své okolí a vše živé?

Vážený pane Pfeiffere, a nenechávají se věřící ve Vaší církvi jen táhnout a to třeba i chybnými pokyny, protože se domnívají, že jsou jako „vojáci, co musí poslechnout rozkaz, i kdyby byl nesprávný“?

Vážený pane Pfeiffere, také zastáváte názor jako vaši věřící, tedy že je z duchovního hlediska velmi na pováženou upozornit učitele na chybu v něčem zásadním, a to i kdyby měl žák pravdu?

A nejsou žáci především vizitkou učitele?

Z jakého důvodu, vážený Tomáši Pfeiffere, ani po 27 letech nemáte žádného veřejně pracujícího žáka v oboru biotroniky?

Myslíte si, že opravdový pokračovatel J. Zezulky se bude sám veřejně prohlašovat za „duchovního mistra“ a prohlásil se snad někdy J.Z. před hledajícími mistrem nebo velmistrem?

Tomáši Pfeiffere, učil Vás snad Váš učitel (J.Z.) abyste se sám veřejně a obřadně (dne 30.3. 2019 na hoře Říp)  prohlašoval za „duchovního mistra s tisíciletou niternou zkušeností“?

Myslíte si, že by paní Měšťáková a Zezulková (nebýt Vaší „horlivosti“) mohly někdy podepsat výzvu (dne 30.3. 2019 BCSP) proti samé podstatě odkazu J.Z. – hledání pravdy (a Ivanka dokonce sama proti sobě – myšlenkám, které sama korigovala a doplňovala)?

Kdo jiný než „voják plnící rozkaz“ by mohl podepsat výzvu proti „informacím“ (dne 30.3. 2019 BCSP) , aniž by ve výzvě byla uvedena jediná konkrétní informace (citace, myšlenka atd.)?

Nejste si, pane Pfeiffere, vědom toho, že J.Z. vyzval Jana Mareše k šíření filosofie Bytí, když i mu předal (po mnoha letech učení) duchovní praktika a povinnost „léčit“ nemoc ze všech nejzávažnějších – lidskou hloupost?

Proč pane Pfeiffere tvrdíte o Janu Marešovi, že byl jen „občasný navštěvovatel J.Z.“ ( i když jej navštěvoval déle než vy) a o člověku (p. Přibylové), která občas doprovázela k J.Z. maminku jako „dítě“, že je snad jeho žákyní a blízkou?

J.Z. o těch, co jsou kolem přinašečů a neosvědčí se…

………….Každý, kdo hledá pravdu a odkaz J.Z. by si měl sám odpovědět na shora uvedené otázky……………..

VÝZVA T. PFEIFFEROVI (SJZ)

Tomáši Pfeiffere, nikdo neudělal toliko dobrého pro rozšíření odkazu (tisk knih, nezištná biotronická služba, atd.) J. Zezulky jako Vy, nikdo však také nesvedl hledající (a nauku filosofie Bytí J.Z.) tak daleko od pravého smyslu, cíle a vlivové čistoty, jako Vy.

Moje rodina i já osobně jsme téměř 20 let byli členy DUB, pomáhali jsme s výstavbou centra, když přišly povodně a spolupodíleli jsme se dlouhodobě finančně, i když jsme sami neměli mnoho. Považovali jsme (a stále považujeme) filosofii Bytí J. Zezulky za nutnou ochrany a podpory. Mnohé se však změnilo Vašim nikdy neprezentovaným vložením filosofie Bytí do struktury církve a dále Vašim odklonem a rozevřením se indickým vlivům.

Důrazně a naléhavě Vás opakovaně upozorňuji, nemáte náš souhlas s užitím námi vložené energie, úsilí a finančních prostředků určených pro filosofii Bytí (DUB) ve Vámi překotně a manipulativně založené církvi SJZ, která je zcela v rozporu s odkazem (hledáním vědění daleko od víry a církve obecně) J. Zezulky i filosofií Bytí.

Tomáši Pfeiffere, vyzývám Vás, jakožto žáka J.Z., který dostal za povinnost dál předávat poznání životních zákonitostí (pověření) k odpovědnosti za Váš odklon od hledání pravdy, od vůle J.Z. a odklonu od podstaty, smyslu a prvořadého směřování filosofie Bytí, kterým je vědění (vlastní aktivní citová zkušenost – prožitek – pochopení, daleko vzdálené víře, a to i „dobré“).

Váš opakovaný odklon do Indie (7 letá anabáze placení až v souhrnu milionů za deformované rituály a hluboké otevírání se indickým vlivům) vedl dle mého názoru ke ztrátě vlivové čistoty duchovní nauky a dost možná i k možnosti přerušení Vašeho napojení na čistý zdroj vědění skrze přinašeče.

Vaše mylné vložení filosofie Bytí do církevní struktury SJZ (jejíž cílem je prvořadě víra) zapříčinilo dle mého vnímání ztrátu směru duchovního hledání filosofie Bytí (hledání vědění – pravdy).

Tomáši Pfeiffere, do roku 2014 jste nikdy veřejně nehovořil o vložení filosofie Bytí (či DUB) do církevní struktury. Použití energie, úsilí a finančních prostředků, které Vám byly svěřeny pro DUB (v období roku 1994 až 2014) do nově a překotně vzniklé církve SJZ v roce 2014 (bez souhlasu dárců a dobrovolníků) považuji za zcela nepřijatelnou manipulaci a zneužití finančních prostředků, energie i samotného odkazu J. Zezulky.

Vážený pane Pfeiffere, Vaše zavedení věřících k placení deformovaných indických obřadů, ostudné vložení filosofie Bytí do církevní struktury (SJZ) a zneužití příspěvků a energie těch, kteří nikdy o církvi informováni nebyli (a následně nesouhlasili), nevyhnutelně vedlo k rozštěpení a ke ztrátě čistého předávání duchovní nauky Josefa Zezulky budoucím generacím.

Vyzývám Vás, Tomáši Pfeiffere (SJZ), ctěte vůli Josefa Zezulky a přestaňte zavádět hledající prvořadě k víře. Nazvat jakoukoli strukturu (církev, společenství, organisaci atd.) směřující prvořadě k víře po J. Zezulkovi je ostudné a manipulativní. Veďte hledající k vlivové čistotě (jak uvádí J. Zezulka – oddělit a distancovat se od starých směrů a jejich vlivů). Vraťte se k hledání plného pochopení (na základě rovnováhy rozumu a citu) a jedinému možnému cíli (prvořadému směřování) filosofie Bytí, kterým je pouze a jen hluboké vědění, nikoli víra (či církevní struktura prvořadě směřující k víře). 

A – Ž   v Ponta do Sol    30. 6. 2021

J. Z. o směřování poznávání a nauky
Vývoj bytosti od víry k vědění

Vědomím se člověk stane pokud své poznání neopírá o víru (zkušenost či důvěru ve znalost někoho jiného), ale o rovnováhu svého poznání na základě vlastního citu a rozumu.

J.Z. – jakákoli víra (tedy i dobrá) nevede k samostatnosti

Cílem i prvořadým směrem církevní struktury je vždy víra (citová pasivita a nechávání se táhnout), avšak podstatou směřování filosofie Bytí a poznávání životních zákonitostí je především a prvořadě vědění (vlastní citová aktivita – zkušenost – prožitek a z něj plynoucí stále hlubší a hlubší pochopení).

J.Z. – hlavní fakt – přemýšlet
Jak vznikají církve a odklon od zdroje