Za horizontem poznání

Lidé odjakživa hledají smysl bytí, Snaží se popsat si (svoji) realitu a hledat v ní zákonitosti. Ve snaze uchopit realitu jsme si nadefinovali veličiny jako je čas, prostor, hmota. Na základě svého vymezení dál a dál vymezujeme a oddělujeme ve své snaze pojmout tak Život ve své plnosti. Zde však dochází k zásadnímu problému a tím je v důsledku především člověk sám. Jeho způsob vjemu (vymezení) je zároveň jeho problémem a deformací vjemu „reality komplexní „. Jinak jistě bude vnímat slepec, hluchý nebo ten co věří jen tomu na co si může „šáhnout“. Možnosti a rozsah pozorovatele určuje rozsah a možnosti pojímat realitu ve své „plnosti“.
 
Problém nastává již jen v pojímání času. Každý jej vždy vnímáme trochu jinak. Jinak bude vnímat ten co čeká například u zubaře a jinak ten co zrovna spí. I když oba budou své bytí naplňovat například v časovém úseku 30minut, pro každého tento čas bude znamenat zcela jinou zkušenost, pocit i „realitu“. Čas stejný, ale vjem (délky i reality) zcela rozlišný. Na tomto příkladu vidíme, že čas, prostor i hmota (zdánlivě dané a nezpochybnitelné veličiny) jsou jen domnělé „zkratky“, které mají vždy jiné obsahy určované samotným pozorovatelem. I když se více pozorovatelů shodně dohodne na „pojmech“ na snaze vnímat určité „vjemy“ (jako je čas, prostor a hmota), nikdy zcela shodné nejsou a nebudou.
 
Stejné je to i s hmotou, ta se nám  jeví jako pevná, ale půjdeme-li hlouběji a hlouběji, nic pevného hmotu netvoří a nakonec zjistíme, že ji tvoří především „prázdný prostor“ (silová centra) a my sami svým vnímáním. „Hmota“ je tedy prázdnota kde v důsledku není čas a jediné co tyto veličiny definuje je oddělenost pozorovatele, který ji „prohlíží“. To čemu jsme se naučili říkat čas, prostor i hmota ve své mysli tvoříme především my sami(!). 

 

Pozorovatel tvoří realitu (?)

Samotný pozorovatel je tedy klíčem k vnímání toho čemu říkáme „realita“. Půjdeme-li hlouběji a budeme-li se snažit pochopit mikro a makro kosmos, dojdeme ke stejnému závěru. Schopnost popisovat alespoň částečně „realitu“ je daná pouze a jen samotným pozorovatelem. Lidé vynalezli mikroskopy a teleskopy, dívají se všemi směry, ale i tak výsledek hodnotí svými (okleštěnými) smysly. Je jistě rozdíl dívat se do mikroskopu a popisovat rozumem atom a elektron, nebo své vědomí ponořit a atom a elektron „prožít“ včetně všech jeho návazností a propojenosti s okolním („struny“). Že to nejde? a proč? Stejně tak jako naše vědomí (vnější – rozum) popisuje děje, které vidí v mikroskopu, může naše vědomí (vnitřní – hluboké) tyto „elektrony“ prožít a ve svém vědomí se jimi stát. Vědomí vnitřní (intuice – cit), na rozdíl od vnějšího vědomí (rozumu), nemá hranice.  To stejné se týká makrokosmu, který je jen opačnou stranou téže mince (mikrokosmu). Samozřejmě dobré je mýt vždy obě roviny poznání (rozumovou i citovou), nakonec i moderní fyzika čím dál více potvrzuje mnohé závěry filosofické. Jak nahoře tak dole. Vše je jen energie, které kmitá a tvoří tak Život vyvěrající z věčnosti procházející neustálým vznikem a zánikem.
 
Moderní kvantová fyzika dochází dokonce tak daleko, že potvrzuje názor, že samotný pozorovatel spolutvoří výsledek pozorovaného. Nabízí se logická otázka, co vše může „pozorovatel“ ovlivnit a kdo (nebo co) ovlivňuje pozorovatele(?) Jsou naše dosavadní měření a veličiny jen jakýmsi průměrem (zvykem) pozorovatelů samých?
 
Přes to však víme, že realita má své zákonitosti. Jsou zde jevy a stále se opakující zákonitosti, které se dají vždy vyvolat a vzájemně ověřovat – Zákon rovnováhy, dvojnosti a energie. Ty nám mohou pomoci se zorientovat v naší realitě, kterou sami svým pozorováním spoluvytváříme. Tvoříme to co jsme. Jsme to co spolutvoříme.
To je zásadní zjištění, protože nás nutně vede k závěru, že jedinou cestou jak pochopit či změnit svět je změna a pochopení vlastní (sebe sama ve své plnosti – „já-vše“).
 
Kdo jsem tedy já? A kdo nejsem já? Pokud mohu svým vědomím prolnout vše co je, jak by cokoli co je nebylo mojí součástí?

 

Za horizontem poznání

Dalším problémem bude „čas“. Pokud vědomí obsáhne minulost, může obsáhnout i budoucnost? Co určuje časovou osu? Je zde lineární „tok času“, nebo linearita je dána jen bodem (vědomím) pozorovatele a pozorovaného?
Co když by šlo obsáhnout vědomím vše co bylo, je a bude. Jaká pak bude časové linie, když bude obsahovat všechny časy a linie v nekonečném a všeobsáhlém „TEĎ“?
 
Zde se již blížíme k problému singularity (např. černých děr). Singularitu fyzika neumí vysvětlit. Doslova popírá všechny její zákonitosti, smysl i podstatu. Ač ji nikdo neumí popsat a vysvětlit, tak již dnes zcela jistě víme, že je naprosto reálná. Popsat našimi „formami a deformovanými veličinami (postuláty)“ něco co obsahuje „vše, vždy a všude“ ve své podstatě (plnosti) nejde. Zde již je jediná možná forma výzkumu a bádání a tou je samotný pozorovatel a jeho vědomí. Horizont rozumového (vnějšího) poznání zde již nemá působnost a „vědec“ musí naopak své  vědomý (vnitřní hluboké) „sladit“  s pozorovaným – Jednotou (singularitou).
Fáze vědeckého poznávání a změna pozorovatele (pozorování):
Fáze 1 – Pozorovatel pozoruje (pomalu mění) pozorovatele a jeho navyklé omezení a oddělení od Jednoty (singularity)
Fáze 2 – Pozorovatel pomalu proniká do předmětu (rozšiřuje své vědomí) pozorovaného a opouští víru v postuláty (čas, prostor, hmota..)
Fáze 3 – Pozorovatel začíná chápat, že spoluvytváří pozorované (pozorovatel harmonizuje své vědomí, proniká  do zákonitostí Života a základní struktury všeho co je i co není)
Fáze 4 – Pozorovatel ztratil (již nepozoruje z „venčí“) ohraničení a plně se stal předmětem pozorování a spolutvoření (IE – O UA, jsem každý, vždy a všude) – vědec plně pochopil, že největší překážkou k pochopení byl on sám.
 
Jen za horizontem vnějšího (rozumového) poznání je možné nalézt plné poznání vnitřní. To se daří například v hlubokých meditacích (vědomého rozšiřování vědomí a vžívání se do předmětu zájmu). Pokud má vědomí klíč (poznání základu dělení Života ve své nejsložitější jednoduchosti) k singularitě, pak ji ve svém vědomí může obsáhnout a překročit tak hranice omezení (času a prostoru). Stejně tak možná i pro dnešní vědu budou černé díry (singularita) právě tím posledním stupněm k pochopení podstaty zrodu vesmíru a jeho dechu (cyklického vzniku a zániku). Pomyslným bodem „O“, kde černé díry tvoří silovou kostru vesmíru, která tvoří vše co je a to až do doby, kdy se zhroutí sama do sebe (věčnosti), aby pak znovu „vznikla“ v nekonečnosti zrodů a zániků. Pochopit „velký třesk“ je cestou k pochopení sebe sama základních „stavebních kamenů“, které tvoří vše co „je“ (hmotu i ducha). „Zdroj“ Života ve svém neměnné a věčném trvání dýchá a jako výron vytvoří „čas a prostor“ aby se vrátil zpět do věčného trvání (stejně tak jako bytostné  vědomí).
 
Otázka „Byla první slepice, nebo vejce?“ je ve skutečnosti otázkou – bylo vůbec něco „první“?
 

Jsme buňkou jednoho velkého těla – Života

Jednou bude věda „náboženstvím“ a „náboženství“ vědou. Pokud budeme zkoumat komplexní realitu k jinému závěru nemůžeme dojít. Jsme Jednota (každá část bytí je propojena s každou jinou) a rozdělení je jen dočasnou deformací (vývojovým stavem) pozorovatele, který ji svojí vlastní změnou může (a pod tlakem vývoje mnohdy musí) opět nastolit (plně obsáhnout). Věda (poznání vnější) musí zákonitě být v souladu s poznáním vnitřním, budou-li reálné a komplexní.
Nevyhnutelně musíme dojít k poznáním, že ve skutečnosti jsme buňkou jednoho velkého těla – Života a nejvyšším stavem je prosté a harmonické bytí.
Pochopit (a spojit) základní strukturu a zákonitosti Života, kterými jsou I (odstředivost- altruismus), E (dostředivost – ego), U (klid – flegmatizmus), A (žár – nadšení). Dva (u-a) a dva (e-i) vzájemné protiklady (vroucí-klid a já-vše) spojují v rovnováze základní „stavební kameny Života“ aby se v dalším spojení vrátili do Jednoty – „O“ (JSEM KAŽDÝ, VŽDY A VŠUDE). To, že i každé zvíře jednou (v rámci vývoje vědomí) bude člověkem je snad pro mnohé již pochopitelné, ale že jsem to já (já-celkový), to je mnohdy již nad naše rozumové chápání.. vše co bylo, je a bude trvá v nekonečném „TEĎ“ – tím největším a zároveň nejmenším co existuje je „myšlenka“ (ie – O – ua).
 
Na konci se všichni setkáme na začátku.
A-Ž