Vědomý vývoj vědomý 3-6-9

Naše vědomí nemá hranice, jediné co jej omezuje jsme v důsledku především my sami. Jsme prvním tvorem, který může aktivně ovládat a prohlubovat své vědomí ve všech směrech, hloubkách a časech. Navracet jej ke zdroji bytí – nejvyššímu vědomí Jednoty. 

Vědomý vývoj vědomí je aktivní cesta našeho nitra, které v souladu a v harmonii s podstatou bytí mění a rozšiřuje své vědomí na vše, vždy a všude.

Je to duchovní věda, hluboké umění, nejvyšší stupeň spirituality, podstata všech vyvážených a vědomých náboženství. Abychom pochopili smysl této cesty, musíme napřed pochopit sebe jakožto součást celku. Jsme vědomí, které se životy a hlubokými prožitky rozšiřuje a stejně tak jak známe vývoj hmoty, tak zde je i v naprosté analogii vývoj ducha (vnitřního vědomí bytosti). 

Lidstvo je na křižovatce osudů, může aktivně vyjít, nebo se zničit. Pochopit sebe jakožto součást celku, nebo zůstat v bodu nevědomí a jen věřit. Jsme krizový tvor a tvoříme krizovou dobu. Ale právě krizová doba přináší i nové pohledy a cesty.

Vědomí 3-6-9

Cesta vědomého vývoje vědomí (též cesta dvou trojúhelníků) je cestou rozšiřování vnitřního vědomí (našeho duchovního středu – „opravdového a vnitřního já“), které musí být plně a v rovnováze podepřeno vědomím vnějším – rozumem (analogií, logičností a kritickým myšlením). Mnohé i dnešní nauky a náboženství mají to „vnitřní“. Říkají mu hlas srdce, intuice, vnitřní vedení, napojení atd., ale bohužel žádné mně dnes známé náboženství či duchovědní obory nemají plné poznání vnější – tedy poznání životních zákonitostí ve své úplnosti. Jistě můžeme najít mnohé fragmenty a útržky poznání životních zákonitostí, ale chybí zde celek a propojenost (úplnost).

Pro bytost je podmínkou, aby byla v rovnováze a pro člověka je napřed nutné, udělat si pořádek v myšlení (vnějším). Tedy rozumem pochopit kdo a kde jsme, co je podstatou vývoje, co je smyslem bytí a smyslem života vůbec. Bez rozumového poznání, schopnosti kritického myšlení a pochopení zákonitostí života nikdy nedosáhne pevnosti a samostatnosti. Taková cesta je cestou slepých uliček, duchovních pádů a hlubokého nevědomí.

Proto vědomý vývoj, tedy plně analogií a kritikou zdůvodněná cesta (pochopení životních zákonitostí), značí číslovku 3.

Harmonické bytí a změna v souladu s podstatou vývoje (Života – BYTÍ) je značeno číslicí 6.

A hluboké vědomí vnitřní bytosti (duchovní srdce a jeho „vědění“) je číslice 9.

Jen celek udržuje rovnováhu a je podstatou harmonického bytí a aktivní duchovní cesty (dvou trojúhelníků) 3-6-9.

Snad tak lépe pochopíme, že jiní tvorové nejsou jen našimi bratry, ale ve skutečnosti to jsme my sami. Cílem Života však není prvořadě náš vývoj, ale vývoj má a může sloužit Životu (prostému a harmonickému bytí).

Společenství Života

DESATERO POZNÁNÍ A ZÁSAD

Cesta byla, je a bude jenom jedna – to znamená měnit sebe.

Nikomu nevěř, vše kriticky promýšlej. Víra je málo, člověk musí vědět.

Nejlepší učitel i škola je Život sám.

Tím nejvyšším duchovním stavem je prosté a harmonické Bytí.

Hledej vždy jen pravdu, rovnováhu citu a rozumu, buď kladnou složkou tvůrčího díla.

Důležitost každého života je stejná, není nižších ani vyšších. Proto nikdy nebuď příčinou smrti a utrpení.

Každý jsme „pověřený“. Život nás pověřil k Bytí, což není výsada, ale především odpovědnost a radost.

Jen plně pochopené a zdůvodněné poznání životních zákonitostí může vést ducha k samostatnosti, rovnováze a dalšímu prohlubování v hluboké meditaci – vlastním nitru.

Podstata směřování: JSEM KAŽDÝ, VŽDY A VŠUDE – IE O UA.

Pravdu hledat, mluvit a žít.

A-Ž 30.3.2020

 Členem Společenství Života se může stát každý, kdo touží hledat rovnováhu citu a rozumu a naplnit své poznání prostým a harmonickým bytím ku prospěchu veškerého Života. Členství není zjevné, ale je závazné. Člen naplňuje desatero poznání a zásad především vlastní změnou a životem. Poznané nabízí jen těm, co touží po pochopení životních zákonitostí a kteří jsou již připraveni na cestu vlastní vnitřní aktivní změny. Vstup do společenství se koná vlastním vnitřním přáním a touhou být součástí Společenství Života. Nejvhodnější datum je 30. března – v den duchovního spojení Života. Adept se utiší ve svém nitru a celou svojí hloubkou a nadšením se vžije do desatera poznání a zásad Společenství Života. Člen se zodpovídá jen nejvyšší Boží existenci (Vesmíru, Universu, Jednotě, Podstatě..) – IE-O-UA. A-Ž