SEKTA SJZ – církev Tomáše Pfeiffera

„Věřící vojáci“ sekty SJZ co plní i chybné rozkazy?

Podstatu sekty SJZ (církve T. Pfeiffera) nejlépe vystihl věřící ze samotného nejužšího vedení sekty, který mi v emailu na obranu svého mistra (Tomáše Pfeiffera) uvedl – „Tedy když si žák vybere svého učitele, měl by mu do určité míry důvěřovat, i když by někdy byly jeho pokyny chybné, podobně jako i voják plní rozkaz, i když může být nesprávný. Je tedy z duchovního pohledu velmi na pováženou upozornit učitele na chybu v něčem zásadním, i když by měl žák pravdu.“

Pak se ovšem nikdo nemůže divit, že věřící sekty SJZ jsou jako vojáci a plní i chybné rozkazy (například platí v Indii za vyčištění karmy v součtu miliony v iluzi, že tak šíří filosofii bytí nebo snad ctí původní čistý zdroj indické kultury), a že neupozorní svého guru na chybu v něčem zásadním i kdyby měli pravdu. Sám „guru“ (jak jej nazývají jeho věřící viz. video) T. Pfeiffer o sobě veřejně prohlašuje, že je duchovní mistr s tisíciletou zkušeností a že „má právo ke všemu to co udělá, protože je pověřený“. V předmluvě knihy „Přinašeč“ dokonce uvádí: všechno moje konání bylo a je jím (myšleno Josefem Zezulkou) jakoby posvěcené“. Kdokoli kdo se mu postaví (veřejně vysloví kritiku jeho kroků bez ohledu na to, zda-li má Pravdu) je dle jeho víry, jak sám veřejně uvádí: „černý jako bota bez známky duchovního světla“.

Největším prohřeškem sekty SJZ je vůbec si dovolit kriticky smýšlet o myšlenkách a konání guru T. Pfeiffera, a to i kdyby jeho konání či myšlenky byly zjevně chybné. Tato iluze a dogma vzniklo ze slepé víry věřících SJZ v bezchybnost pověření a pověřeného. Pokud by jste kroky pověřeného pojmenovali chybnými, vlastně by jste tak dle věřících SJZ snad měli nepřímo říci, že se samotný přinašeč zmýlil. Tato nepochopitelná a temná iluze věřících a dogma církve SJZ jsou hlavní příčinou nekritičnosti a naprosté poddanosti pověřenému. Věřící SJZ tak ignorují upozornění přinašeče, že ti co jsou kolem něho se vždy neosvědčí, otevřou se deformovaným vlivům a sklouznou se zpět (čímž napojení a pověření ztratí či deformují, aniž by si to samotní pověření uvědomili či přiznali). Věřící sekty SJZ ignorují faktum, že zatím žádný (mám historicky známý) „pověřený“ své napojení neudržel a vždy selhal. Proč by Tomáš též nemohl selhat? Snad i malé dítě chápe, že se Tomáš v Indii rozevřel jiným směrům a jejich vlivům a tím neudržel podmínku vlivové čistoty.. vždyť lidé nikdy neudrží rovnováhu a vrátí se zpět ke svým deformacím. Snad jen další vývojový druh po lidech bude schopen lépe a déle rovnováhu udržet. 

Díky bezmezné víře v pověření a víře o vlastní bezchybnosti guru z principu své iluze není schopen přemýšlet či přiznat si zásadní chybu, a to ani kdyby každému druhému se špetkou soudnosti byla zcela zjevná. Není tedy ani divu, že si v sektě SJZ nikdo nedovolí samostatně a kriticky uvažovat, či zamyslet se například nad myšlenkou Josefa Zezulky: „Jenomže když mu tuto schopnost (rozevření možnosti  vnímat přímo pravdu Bytí napojením na přinašeče) předával, jistě ho upozornil, že je to možné jen tehdy, jestliže zůstane v jeho vlivové oblasti a oddělí a distancuje se od jiných směrů a jejich vlivů.

Josef Zezulka neměl rád víru, důrazně upozorňoval, aby duchovní služba či pomoc byla vždy zdarma, aby jeho pokračovatelé nikomu nevěřili (a to ani jemu), nikdy se neladili na jeho osobu (natož z něj udělali „modlu“ v názvu církve), vše kriticky promýšleli a hledali rovnováhu. Jeho snahou bylo, aby se každý sám stal hybnou silou, protože jak uvádí, i dobrou vírou se člověk nechává jen táhnout. Avšak „vojáci“ sekty SJZ T. Pfeiffera slepě následují svého guru a zcela ignorují podstatu filosofie Josefa Zezulky, jehož jméno si snad z ironie či pomsty dali do názvu své církevní sekty, kde je nutné prvořadě věřit pověřenému a v pověření. Věřící SJZ o sobě dokonce hovoří jako o stádu ovcí (cituji jednoho z nejbližších a úzkého vedení sekty SJZ) : Princip udržení jednoty funguje i v mnoha jiných oblastech života, např. to stádo těch ovcí má svůj smysl, protože více chrání stádo před dravci… Jakmile se nějaká ovečka oddělí od stáda, je snadněji napadnutelná“.

Je zjevné, že věřící církevní sekty SJZ co se přirovnávají ke stádu ovcí a co plní i chybné rozkazy (bezmezně a zcela nekriticky věří svému guru T. Pfeifferovi) poněkud nepochopili myšlenky a podstatu filosofie J. Zezulky.. 

„Jde o to stát se hybnou silou a pohybovat se sám dopředu. Jestliže budu já něčemu jen věřit, tak se nechávám táhnout jen nějakou vírou. Jakoukoli – dobrou, špatnou, střední, ale nechávám se táhnout“

„Já sám nemám rád víru, já mám rád vědění, víra je málo, věřit mohu čemukoliv, ale tím neobjevuji tu velkou životní zákonitost, nepoznávám to, jak to vlastně je“

„Kdykoli budeme mluvit o duchovní cestě, vždy budeme zdůrazňovat kritičnost a vždy budeme nechávat jako hlavní fakt, aby člověk přemýšlel, ne aby jen věřil“

„Nikdy nevěřte a to ani mně. Vše kriticky promýšlejte, hledejte rovnováhu“

„Mě když se někdo zeptá, jestli věřím v Boha, tak mu řeknu: Kdepak, já o něm vím a to je víc“

Josef Zezulka (BYTÍ)

 

Zneužití darů i práce dobrovolníků sektou SJZ

Jako zcela nemorální, a to nejen z duchovního hlediska, považuji fakt, že samotná církevní sekta SJZ (a její hmotné zázemí) byla vybudována z příspěvku lidí, kteří o vzniku církve SJZ nebyli nikdy předem informováni. Více jak 20 let T. Pfeiffer svoje snažení veřejně prezentoval pouze a jen jako vzdálené všem světským strukturám a organizacím (tedy i církvím). Samotná církevní sekta SJZ byla překotně a zcela manipulativně bez předchozí diskuse či projednání založena až v roce 2014. Zdroje, které byly vybrány (od roku 1994 do roku 2014) na jinou činnost a myšlenku (duchovní formu a strukturu) T. Pfeiffer nečestně a podvodně zneužil pro svůj církevní ašrám překotně vzniklé sekty SJZ. Mnozí dárci (dobrovolníci či přispěvovatelé) by jistě nesouhlasili, aby jejich energie, podpora či dary byly využity pro zcela jinou myšlenku (právní i faktickou strukturu a organizaci), než bylo dlouhé roky veřejně deklarováno a zamýšleno.

Avšak o vzniku církve, resp. záměru založení věděl T. Pfeiffer a jeho nejbližší tým (jak jsem se po sléze dozvěděl) již deset let před samotným založením církevní sekty SJZ. Mnozí věřící dodnes žijí v iluzi, že církev SJZ byla založena snad z náhlé nutnosti ochrany možnosti léčení. Pravda je však taková, že T. Pfeiffer a jeho nejbližší jen manipulativně vytvořili a využili zástupný problém (údajnou naléhavou potřebu chránit léčbu) k dlouho zamýšlenému založení církevní sekty (a to nejspíše proto, aby vše šlo „hladce“ a bez nepříjemných otázek či diskusí). Cíleně a zcela vědomě tak zneužili práce dobrovolníků a peněz dárců, kteří by se založením církevní sekty SJZ nesouhlasili a nikdy by ji nepodpořili, čehož si jistě T. Pfeiffer celých deset let před založením byl vědom.

Celé manipulativní a podvodné jednání je dle mého názoru zcela nepřijatelné, protože pokud bylo záměrem již deset let předem církevní sektu založit, měl guru sekty SJZ toto prezentovat a nechat na každém, aby svoji pomoc a spoluúčast (po dobu deseti let od záměru až k samotnému založení ) zvážil. 

Snad každý chápe, že v rovnovážném (duchovním) společenství by taková změna byla nutně napřed projednána a mohla by být vedena věcná i kritická diskuse. Ale v sektě SJZ tomu bylo (a je) přesně naopak. Kdokoli kdo se na nikdy neprezentovanou a překotně vzniklou církevní sektu po jejím vzniku tázal byl velmi nevybíravě osočen a nebylo mu pravdivě odpovězeno. Pokud se někdo tázal opakovaně, byl ostudně veřejně vyhozen z přednášky a následně (bez jeho účasti a možnosti se hájit) pomlouván, dehonestován a očerněn. Příspěvky i peněžní dary, které měly sloužit na rozvoj a podporu filosofie bytí Josefa Zezulky jsou dnes plně ve vlastnictví jediné fyzické osoby (T. Pfeiffera). Ten je jediným a výlučným vlastníkem nemovitosti, na kterou mnozí finančně či svoji prací přispívali v domnění, že bude sloužit nauce Josefa Zezulky (poznávání životních zákonitostí – vědění) a organizaci, která bude v souladu s jeho učením. Avšak vše je dnes zneužito pro sektu SJZ, kde se prvořadě věří, věřící jsou v Indii zavedeni k platbě za vyčištění karmy a nekritičtí vojáci plní i chybné rozkazy „pověřeného“.

Podstatou sekty je zcela v rozporu s myšlenkami J. Zezulky prvořadá víra a nezpochybnitelná víra o jedinečnosti pověření guru T. Pfeiffera, kterému kdokoli se postaví (kriticky a samostatně smýšlí) je jím veřejně nazván: „černý jako bota bez známky duchovního světla“.

 

Hledat pravdu je v sektě SJZ z duchovního hlediska na pováženou

V sektě SJZ z principu prvořadé a nezpochybnitelné víry v „pověření“ nikdo pravdu nehledá a najít snad ani nemůže, protože i kdyby pravdu měl, tak je dle vyjádření dlouholetého člena sekty z duchovního hlediska na pováženou (i v něčem zásadním) mistra na chybu upozornit. Každý kdo by si takovou troufalost dovolil (upozornit „mistra“ na chybu v něčem zásadním) je dle pověřeného „černý“. Sám mistr a guru v jedné osobě zosnuje veřejnou výzvu, aby ten kdo si dovolil samostatně a kriticky smýšlet byl navždy démonizován (očerněn) a okamžitě exemplárně vyhozen. K takovému dogmatickému očernění se guru nebude bát zmanipulovat i nejbližší J. Zezulky, kterým nalže údajný (zavádějící) smysl „ochranné výzvy“, která je ve skutečnosti jen snahou udržet si iluzi o své bezchybnosti ve skutečnosti maskující jen dost možná nevědomou, avšak sebezničující ješitnost „mistra“. Dokonce i ti co údajně výzvu zaštiťují (nejbližší J. Zezulky), samotnou výzvu nečetli a nepodepsali (viz. emailová korespondence s Ivankou Zezulkovou na konci článku).

Celé by to bylo spíše k smíchu, ale tím, že T. Pfeiffer překroutil podstatu nauky (vložením do církevní struktury kde se prvořadě věří) i jméno Josefa Zezulky (v názvu své církevní sekty a učinil tak z něj „modlu“) a koná v přímém rozporu s jeho učením, tak je to celé spíše k pláči. Je opravdu velmi smutné, že dost možná právě sebezničující ješitnost samozvaného duchovního mistra a guru T. Pfeiffera pro další a další generace ohrožuje a dělá nepěknou „reklamu“ odkazu i podstatě nauky J. Zezulky. Avšak čistá a původní nauka Josefa Zezulky by mnohým mohla pomoci k nalezení rovnováhy (pravdy) a tím i k nalezení sebe sama. Bohužel sektou SJZ překroucená a zamlžená nauka J. Zezulky každého kriticky a rovnovážně smýšlejícího člověka na první pohled nevyhnutelně odradí a dost možná i doslova vyděsí. Je to opravdu škoda, protože kvalita i hloubka myšlenek J. Zezulky je zcela unikátní a daleko vzdálená konání T. Pfeiffera a jeho církevní sekty SJZ, která se sklouzla k církevním deformacím a napojila se na indickou nerovnováhu a entity.

Tomáš Pfeiffer po mnoho let zavádí své nekritické věřící sekty SJZ do Indie, kde je pod iluzí „ctění starobylých kultur a šíření filosofie bytí“ zmanipuloval k placení vysokých finančních obnosů za „vyčištění karmy“. Avšak za zcela obludnou považuji snahu sekty SJZ pro tuto svoji „aktivitu“ zneužít jméno Josefa Zezulky, když manipulativně pojmenovávají své cesty jako „Velká cesta s Josefem Zezulkou po duchovních místech Indie“. Ad a) Zezulka by v Indii nikdy neplatil za vyčištění karmy a jistě by nevedl své následovatele ke klanění se deformovaným naukám a prodejným kněžím. Ad b) Duchovní služba i pomoc dle Josefa Zezulky mají být vždy zdarma, což v Indii opravdu nejsou a naopak jsou platby za „duchovní pomoc a službu“ mnohdy velmi vysoké. Ad c) Ctít starobylé kultury a šířit filosofii bytí tak, že se aktivně podílím na deformacích a rozevírám se nerovnovážným vlivům by Zezulka jistě nikdy nečinil ani svým jménem nezaštítil. Tomáš Pfeiffer tak hrubě zneužil Zezulkovo jméno a odkaz. Jde o zásadní překroucení podstaty myšlenek a mise J.Z.

„Koukejte kolik je na světě sekt ve všech náboženstvích. Ať je to křesťanství nebo indické. Co se v těch sektách v Indii děje? Jakým naivnostem se tam věří? Můžeme se potom divit, že velmi vyspělý člověk bude materialista?“

„Duchovní služba a léčení má být vždy zdarma“

Josef Zezulka (BYTÍ)

 

Josef Zezulka selhání (sklouznutí se zpět do dřívějších vlivů) pověřeného očekával

Stalo se tak bohužel přesně to, co Josef Zezulka předpovídal a nač upozorňoval. „Pověřený“ se sklouzl zpět k církevní struktuře, kde se cítí pohodlněji a neoddělil se a nedistancoval od jiných směrů a jejich vlivů (v Indii) a tím ztratil čistotu napojení (pověření).

„Ti, kteří jsou během života kolem něho (přinašeče) a kteří mají z jeho poučování dělat nauku, ti se také vždy neosvědčí. Obyčejně pak sklouznou zpět do dřívějších vlivů, kde se přece jen cítí pohodlněji“.

„Jenomže když mu tuto schopnost (rozevření možnosti  vnímat přímo pravdu Bytí napojením na přinašeče) předával, jistě ho upozornil, že je to možné jen tehdy, jestliže zůstane v jeho vlivové oblasti a oddělí a distancuje se od jiných směrů a jejich vlivů“.

Josef Zezulka (BYTÍ)

Sekta SJZ T. Pfeiffera nám ve „zrychleném režimu“ (ani ne během třiceti let) ukazuje, jak lidstvo ztrácí rovnováhu a překrucuje k obrazu svému (pohodlnosti) poznání přinašečů. Církev SJZ též velmi přesně kopíruje a ukazuje všechny podstatné a základní deformace odcházející a velmi vychýlené dostředivé „doby Býka“ (šesti-tisícelitého cyklu platónského roku). Tato doba se projevovala deformací dostředivosti a prvořadou (slepou) vírou a následování mistrů či guru, na místo vlastního nitra. Například v Indii lidé mysleli dostředivě a především jen na svůj prospěch, vytratila se zde rovnováha (poznání životních zákonitostí ve směru – JÁ-VŠE), nauka se tak přiklonila k bezbřehému rituálnímu náboženství (víře) bez možnosti či schopnosti korekce rozumem a kritičností (logikou). Stejně tak i církve ztratily rovnováhu a není tak snad ani divu, že lidé například věřili, že vraždou Ježíše byly „sňaty naše hříchy“ a že koupí „odpustku“ se naše nerovnováhy vyřeší.

Dogmatické sekty a naivní věřící se dříve či později přikloní k obřadnímu celebrování příchodu „přinašeče“, na místo snahy porozumět smyslu proč přišel (dát lidem poznání životních zákonitostí – vědění a praktika vedoucí k možnosti poznané obsáhnout i svým nitrem ).

Věřit se dá všemu, vědět můžeme jen když se vším (ve svém vnitřním i vnějším vědomí) stáváme. K rozšíření vědomí na „VŠE“ vede právě i filosofie bytí, která v rovnováze citu a rozumu vede adepta k „Jednotě“ (plnému pochopení sebe sama citem i rozumem) .

A-Ž, Společenství Života

 

Emailová korespondence z roku 2021 (Alexandr Ždímal – Ivanka Zezulková):

Dobrý den Ivanko, píši vám tento poslední email, máte mé slovo, že vás již nikdy nebudu kontaktovat.

Mám na vás ryze osobní otázku, opravdu si myslíte, že nemám z vůlí vašeho strýce nic společného? (jak jste podepsala v obřadní výzvě SJZ – „se skutečnou vůlí a skutečným odkazem božího přinašeče nemají nic společného. Uvedené aktivity pana Ždímala  jsou způsobilé vést k poškození duchovní nauky, k jejímu rozštěpení, a tím k zamezení čistého předávání duchovní nauky budoucím generacím“).
 
Víte, 7let ze sebe dělám hlupáka, 7let i proti neskutečnému tlaku Tomášovi iluze a jeho slepých následovatelů upozorňuji na fakt, že duchovní služba musí být vždy zdarma (tedy i v Indii) a že podstatou filosofie Bytí není nechat se jen táhnout, ale stát se sám hybnou silou a vždy hledat pravdu.
 
7let upozorňuji na fakt, že víra a kupování „odpustků“ v Indii nevede k samostatnosti a je tedy v přímém rozporu s podstatou filosofie Bytí…a výsledek je takový, že jste mne nazvala někým, kdo nemá z vůlí a odkazem J.Z. nic společného.
S pozdravem A.Ž.

Odpověď Ivanky Zezulkové:

Alexi,

jak už jsem Vám psala, petici jsme nepodepsala, ani jsem ji nečetla.

Zdravím

Ivana

MUDr. Ivana Zezulková
primář

 

Otázky od A-Ž, za které následovalo okamžité vyhození z veřejné přednášky, následná dehonestace bez možnosti obrany (diskuse) a byla zosnována demagogická veřejná výzva SJZ:

*OTÁZKA POLOŽENA NA PŘEDNÁŠCE V PRAZE 2.10.2015 –  Viz archiv BIOVID TV – DUB – internet http://www.dub.cz/cs/prednaska-univerzity-byti-02-10-2015.php  – 39.44 – dotazy ke Společenství Josefa Zezulky

Když se zakládala církev Společenství Josefa Zezulky, vnímal sem to především jako ochranu možnosti biotronického léčení. Nyní se mi zdá, že jest zastřešujícím „orgánem“ pro všechny aktivity a to i pro DUB. Obracím se tedy na Vás s otázkami týkajícími se nejasností, které mi vyvstávají:

1) V úvodním odstavci (zakládající listiny společenství) se píše:

„POSLÁNÍ SPOLEČNOSTI A ZÁKLADNÍ ČLÁNKY JEJÍ VÍRY“ Není mi jasné, proč v tomto hlavním a úvodním nadpisu je pouze víra? Není to jednostranné? Není víra pouze jeden pól? Proč by tam nemohlo být víra a vědění?

2) Kladu si otázku, zdali by si přál pan Zezulka, aby církev nesla jeho jméno? Můj osobní pocit je, že to může vést ke zbožňování osoby – prostě by to mohlo být příčinou dělení se na „Ježíšovy… Mojžíšovy… Zezulkovy“ … a za dalších 2000 let zase jiné osoby. Proč tedy název nese jméno osoby a nikoliv myšlenku filosofie bytí? Vždyť v mnoha textech i sám Zezulka zmiňuje, že nejde o něj, ale o tu společnou myšlenku…?

Děkuji A.Ž. (Alexandr Ždímal)

*OTÁZKA POLOŽENA NA PŘEDNÁŠCE V BRNĚ DNE 18.10.2015  (bez přečtení popř. možnosti vysvětlení následovalo okamžité veřejné vyloučení z přednášky).

Na přednášce (2.10.2015 – viz archiv BIOVID) jste mluvil o tom, že církve jsou velmi prvořadě o víře, resp. o víře obecně.. a nejinak je tomu u nás.

Zezulka vždy říkal: „nevěřte ani mně“… (kriticky myslete a snažte se pochopit v rovnováze)! Tedy proč byla vložena filosofie J.Z. do církevní struktury, jejíž podstatou je velmi prvořadě věřit či obecně věřit? (tedy velmi prvořadě jeden pól).

 Děkuji A.Ž. (Alexandr Ždímal)

Související články:

3 PILÍŘE SEKTY SJZ (církve Tomáše Pfeiffera) – Společenství života (spolecenstvizivota.cz)

VEŘEJNÁ VÝZVA T. PFEIFFEROVI A VĚŘÍCÍM SJZ – Společenství života (spolecenstvizivota.cz)

CÍRKEVNÍ SEKTA SJZ (otevřený dopis od A-Ž adresovaný I. Zezulkové, D. Přibylové a E. Měšťákové) – Společenství života (spolecenstvizivota.cz)

TOMÁŠ PFEIFFER – GURU from Prague (?) – Společenství života (spolecenstvizivota.cz)